Truyện Đô Thị là những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.

Đô Thị,