Truyện Phương Tây là những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.

Phương Tây,